Es poden expedir factures electròniques des de fora d'Espanya, en nom d'empreses residents en Espanya?

L'expedició de factures fora del territori espanyol, es troba recollida a l'article 9 de l'Ordre EHA/962/2007.Així mateix, a l'article 5 del Reial Decret 1619/2012 del Reglament que regula les obligacions de facturació.