Es pot realitzar la conservació de factures electròniques a l'estranger?

La conservació de factures a l'estranger, es troba recollida a l'article 9 de l'Ordre EHA/962/2007.Així mateix en els articles 19.4 i 22 del Reial Decret 1619/2012.

Tant l'emissor com el destinatari de la factura, poden decidir si la conservació es fa a Espanya o a l'estranger.Però només és vàlida la conservació a l'estranger en el cas de factura en format electrònic, ja que només així es pot garantir l'accés complet i sense demora injustificada.

Quan la conservació s'efectuï fora d'Espanya, tal obligació únicament es considerarà vàlidament complerta si es realitza mitjançant l'ús de mitjans electrònics que garanteixin l'accés en línia, així com la càrrega remota i utilització per part de l'Administració tributària de la documentació o informació així conservades.

En cas que els empresaris, professionals o subjectes passius desitgin complir l'esmentada obligació fora de l'esmentat territori, hauran de comunicar amb caràcter previ aquesta circumstància a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Quan el tercer no estigui establert a la Unió Europea, tret que es trobi establert a les Canàries, Ceuta o Melilla, o en un país amb el qual existeixi un instrument jurídic relatiu a l'assistència mútua amb un àmbit d'aplicació similar al previst per la Directiva 2010/24/UE del Consell, de 16 de març de 2010, sobre l'assistència mútua en matèria de cobrament dels crèdits corresponents a determinats impostos, drets i altres mesures, i el Reglament (UE) núm. 904/2010, del Consell, de 7 d'octubre de 2010, relatiu a la cooperació administrativa i la lluita contra el frau en l'àmbit de l'Impost sobre el Valor Afegit, únicament cabrà el compliment d'aquesta obligació a través d'un tercer, prèvia comunicació a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.