Qui és el responsable últim de la validesa de la firma i del seu corresponent certificat?

En cas d'ús de la signatura electrònica, el destinatari de la factura té l'obligació de verificar la validesa de la firma i per tant el certificat signant.Per fer-ho, disposarà dels mitjans informàtics necessaris.