Què es pot cedir a un tercer en la facturació?

En la facturació sempre hi ha un professional o empresari que té l'obligació de remetre factures i conservar almenys la seva matriu i un client que té l'obligació de rebre-les i conservar les factures tal qual.Són els anomenats obligats tributaris.Les anteriors obligacions es poden cedir, algunes o totes, a un tercer, que actuï en nom de l'obligat tributari.Es decir:
  • El professional o empresari pot cedir l'expedició de les factures a un tercer.
  • El professional o empresari pot cedir la conservació de les factures, o almenys les seves matrius, a un tercer.
  • El client destinatari, pot cedir la recepció i conservació de les factures a un tercer.
En resum, tot o part del procés de facturació, es pot cedir a un tercer.En qualsevol cas, els responsables últims davant de les autoritats són els obligats tributaris, és a dir, el professional o empresari que l'ha d'expedir i el seu client destinatari.