Què ocorre si es firma amb un certificat signant caducat o revocat?

Les factures remeses electrònicament, firmades amb certificats caducats, revocats o suspesos en el moment de la seva expedició, no es consideraran vàlidament remeses als seus destinataris ni rebudes per aquests.Per això, el programari de l'expedidor ha de comprovar la validesa del certificat abans de la firma de la factura.A més, el programari del destinatari s'ha d'assegurar que la factura s'ha signat amb un certificat no caducat ni revocat.