En quin context s'utilitza el núvol de punts PDF-417?

L'ús de núvol de punts PDF-417, es tracta a l'article 8 de l'Ordre EHA/962/2007.S'utilitza en el següent context, quan el destinatari ha rebut una factura en format electrònic i, encara que l'aconsellable és la conservació en el mateix format electrònic de remissió, l'Ordre permet que la pugui conservar en format paper, mitjançant la corresponent opció de programari que permeti la impressió a paper, al costat dels continguts del document, de dos conjunts de codis PDF-417, considerats com sengles marques gràfiques d'autenticació, en el primer dels quals s'inclourà el contingut íntegre de les dades de la factura i en el segon la signatura electrònica del fitxer anterior.En el supòsit d'estar la firma embeguda en el fitxer que conté la factura o que les dades de la factura estiguin contingudes en el format de firma, n'hi haurà prou amb un sol conjunt de marca gràfica que l'inclouria tot.