En facturació electrònica cal utilitzar sempre signatura electrònica reconeguda?

L'article 8.1 del Reial Decret 1619/2012 del Reglament que regula les obligacions de facturació, estableix que les factures podran expedir-se per qualsevol medi, en paper o en format electrònic, que permeti garantir a l'obligat a la seva expedició l'autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seva llegibilitat, des de la seva data d'expedició i durant tot el període de conservació

L'escenari més freqüent és utilitzar signatura electrònica reconeguda.Només certs sectors, en els quals porta temps implantat, utilitzen EDI, com per exemple el sector de l'automoció.En les preguntes i respostes aquí exposades, se sobreentén que es parla de factures emeses amb signatura electrònica, tret que es digui expressament una altra cosa.