Quines són les normes legals que regeixen la facturació electrònica?

  • Directiva 2010/45/UE, de 13 de juliol de 2010, per la que es modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit, respecte a les normes de facturació.
  • Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
  • Ordre EHA/962/2007 per la qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures, que manté la seva vigència quan no s'oposi al Reial Decret 1619/2012 anterior.