Com es garanteix l'autenticitat de l'emissor i la integritat del contingut?

L'article 10.1 del Reial Decret 1619/2012 del Reglament que regula les obligacions de facturació, estableix que per assegurar tal autenticitat i la integritat es pot:

  • Utilitzar signatura electrònica reconeguda.
  • Utilitzar sistemes d'intercanvi electrònic de dades EDI.En aquest cas, les parts han de reflectir amb precisió els mitjans fets servir per garantir l'autenticitat i integritat.
  • Altres sistemes diferents als anteriors.En aquest cas serà necessària una validació  del Director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària.