Les còpies que es facin en format electrònic, porten incorporada la mateixa signatura electrònica que la factura original?

Sí, la còpia íntegra de la factura telemàtica manté la informació de firma.Encara que es copiï a BB.DD., CD-ROM, disc...