Ajuda del cercador INFORMA

Aquest document és una ajuda del cercador de preguntes tributàries (referències) contingudes en el programa INFORMA.

Opcions de cerca

En el bloc titulat Cercar Resultats s'indiquen les següents opcions de cerca de preguntes tributàries:

  • Amb totes les paraules (o número de referència): es teclejaran les paraules per les quals es vol efectuar la cerca d'aquelles referències que continguin TOTES LES PARAULES. També és possible teclejar el número de referència que es vol cercar si aquesta es coneix.
  • Amb la frase exacta: es teclejarà la FRASE EXACTA per la qual es vol efectuar la cerca d'aquelles referències que continguin aquesta frase.
  • Amb alguna de les paraules: es teclejaran les paraules per la qual es vol efectuar la cerca d'aquelles referències que continguin al menys ALGUNA D'AQUESTES PARAULES.
  • Sense les paraules: es teclejaran les paraules per la qual es vol efectuar la cerca d'aquelles referències que no continguin CAP D'AQUESTES PARAULES. Per utilitzar aquesta opció, cal haver emplenat també algun dels tres camps anteriorment descrits.

En el bloc titulat Cercar per Seccions s'indiquen les següents opcions complementàries a les anteriors per delimitar la cerca de preguntes tributàries:

  • Amb impost (títol): s'indicarà l'impost (títol) pel qual es vol restringir la cerca.
  • Amb capítol s'indicarà el capítol dins un impost pel qual es vol restringir la cerca.
  • Amb subcapítol s'indicarà el subcapítol dins un capítol pel qual es vol restringir la cerca.

Una vegada seleccionades les opcions d'interès en els camps anteriors es premerà el botó de "Cerca" per obtenir els resultats desitjats.

Pàgina de resultats

La pàgina de resultats mostrarà les preguntes tributàries (referències) contingudes en el programa INFORMA que compleixen amb els criteris seleccionats i mostrades per ordre d'importància d'acord al cercador. Addicionalment es permet seguir delimitant la cerca en les opcions de la cantonada superior dreta de la pàgina.

Cadascun dels resultats trobats serà una pregunta tributària (referència) a què es podrà accedir seleccionant el seu enllaç. Des d'aquesta pregunta es podrà seguir navegant pel programa INFORMA.

Ajuda del cercador de preguntes tributàries del programa INFORMA.