Relació de taxes gestionades per òrgans de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics


Relació de taxes gestionades per òrgans de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes públics, el pagament dels quals es pot realitzar telemàticament d'acord amb l'establert, en la ORDRE HAC/729/2003 de 28 de març. 

Taxes de Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient.:
En taxa 063 - Despeses i remuneracions en direcció i inspecció d'obres.
Taxa 064 - Explotació d'obres i serveis.
En taxa 065 - Cànon per ocupació i aprofitament del domini públic maritimoterrestre.
Taxa 066 - Prestació de serveis i realització d'activitats en la utilització del domini públic marítim- terrestre.(BOE 14/12/2017)
 
http://www.mapama.es/
990063, 990064, 990065, 990066
Taxa de Controls oficials de les importacions de determinats aliments d'origen no animal (BOE 18/11/2014)  https://sede.msssi.gob.es.
790071
Taxa de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per emissió d'informes d'auditoria de comptes.(BOE 10/04/2003)  http://www.icac.meh.es/
791608
Taxa del Comissionat del Mercat de Tabacs per la concessió i renovació d'autorització de punts de venda amb recàrrec de tasques de tabac.(BOE 2/07/2003) 
791598
Taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors pel pagament de les taxes aplicables per les activitats i serveis prestats.(BOE 27/11/2003) 
991301, 991302, 991303, 991304
Taxa per l'assignació o renovació del recurs limitat de noms de domini d'Internet sota el codi de país corresponent a Espanya (.es) la gestió del qual és duta a terme per l'entitat pública empresarial Red.es.(BOE 3/03/2004) 
991305
Taxes de la Comissió Nacional d'Energia establertes en la Disposició Addicional Dotzena 2, Segon i Tercer, de la Llei 34/1998, de 7 octubre, en relació amb el sector elèctric i d'hidrocarburs gasosos.(BOE 3/04/2004) 
791306, 791307
Taxa de drets d'examen prevista a l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social respecte de proves selectives dels cossos adscrits al Ministeri d'Administracions Públiques.(BOE 11/03/2005)  www.minhap.es
790001
Taxa de drets d'examen prevista a l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social respecte de proves selectives d'accés a cossos especials convocats pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.(BOE 22/04/2005)   https://sede.mityc.gob.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
790001
Diverses taxes corresponents al Ministeri de Foment:
a) Taxa per expedició de títols professionals marítims i d'esbarjo
b) Taxa per actuacions dels registres de vaixells i empreses navilieres
c) Taxa per drets d'examen per a les titulacions per al govern de les embarcacions d'esbarjo
d) Taxa per prestació de serveis i realització d'activitats en matèria de navegació aèria
e) Taxa per l'atorgament d'autoritzacions administratives singulars
f) Taxa per expedició de certificacions registrals
g) Taxa per prestació de serveis i actuacions per l'Administració en matèria d'ordenació dels transports terrestres per carretera
1a) Taxa pels serveis d'expedició de certificats de seguretat radioelèctrica
1b) Taxa per l'expedició, ratificació i renovació del Certificat Internacional de Protecció del Vaixell
1c) Taxa per l'atorgament de la llicència d'empresa ferroviària
1d) Taxa per l'homologació de centres de formació de personal ferroviari i de manteniment del material rodador, per atorgament de títols a l'esmentat personal i per certificació del referit material
2a) Taxa per despeses de direcció i inspecció d'obres
2b) Taxa per cànons per ocupació o ús especial del domini públic i per explotació d'àrees de serveis en carreteres
2c) Taxa per redacció de projectes, confrontació i taxació d'obres i projectes
2d) Taxa per informes i altres actuacions
2e) Taxes dels laboratoris de l'anterior Ministeri d'Obres Públiques
2f) Taxa per la prestació de serveis d'inspecció i control per la Direcció General de la Marina Mercante.
(BOE 25/06/2005 i BOE 24/03/2006)
 

790023, 790025, 790028, 790029, 790030, 790032, 790033, 790077, 790085, 790086, 790089, 790090, 990018, 990019, 990020, 990021, 990022, 990024, 990027
Taxa per emissió de certificats de l'Indice de Precios de Consumo.(BOE 21/10/2005) 
790101
Taxa de drets d'examen a les proves selectives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 15/03/2006)  http://www.agenciatributaria.es
791309
Taxes per la prestació de serveis en l'àmbit de la Propietat Industrial que recapta l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (BOE 30/09/2006) 
791511
Taxes de telecomunicacions:
- Expedició de certificacions registrals i de presentació de projecte tècnic i del certificat o butlletí d'instal·lació
- Expedició de certificacions de compliment d'especificacions tècniques
- Actes d'inspecció o comprovació tècnica
- Tramitació de l'autorització o concessió demanial per a ús privatiu del domini públic radioelèctric
- Presentació a exàmens per a obtenció del diploma d'operador d'estacions d'aficionat
- Expedició del diploma d'operador d'estacions d'aficionat
- Inscripció en el registre d'instal·ladors
- Sol·licitud i emissió del dictamen tècnic d'avaluació de la conformitat d'equips i aparells de telecomunicació
- Tramitació de l'autorització de l'ús especial del domini públic radioelèctric
(BOE 25/11/2006)
 
https://sede.mityc.gob.es
790041
Taxa amb codi 055 "Tasas Fitosanitàries" prevista a l'article 69.3 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal (BOE 13/2/2007) 
790055
Taxa amb codi 017 "Taxes per inscripció i publicitat d'associacions" previstes a l'article 35 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social (BOE 22/5/2007) 
790017
Taxes amb codi 052 "Tasa per tramitació d'autoritzacions de residència i una altra documentació a ciutadans estrangers" i codi 053 "Taxa per prestació de serveis i activitats en matèria de seguretat privada" (BOE 24/07/2007) 
790052, 790053
Taxes corresponents a l'Organisme Autònom Direcció Central de Trànsit (BOE 11/12/2007) 
791502
Taxes amb codi 054 "Tasa per serveis deixats per òrgans de l'anterior Ministeri d'Indústria i Energia" (BOE 29/12/2007) 
790054
Taxes amb codi 006 "Taxes Administratives del Ministeri de Justícia" (BOE 25/01/2008) 
790006
Taxa a percebre per la CNE (Comissió Nacional d'Energia) en relació amb el sector d'hidrocarburs líquids, definida en la Llei 12/2007, de 2 de juliol.(BOE 04/04/2008) 
991311
Taxa per drets d'examen a la sol·licitud d'inscripció a proves selectives d'ingrés en Cossos i Escales de funcionaris o a les categories de personal laboral convocades pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE 11/04/2008)  http://www.meyss.es/
790001
Taxa per anàlisi i estudi de les operacions de concentració prevista a l'article 23 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.(BOE 5/05/2008) 
791310
Taxa amb codi 062 «Taxa per expedició d'autoritzacions de treball i altres autoritzacions a ciutadans estrangers» gestionada pel Ministeri d'Administracions Públiques.(BOE 13/09/2008)  
990062, 790062
Taxes amb codi 057 «Taxa per serveis sanitaris», codi 059 «Taxa per expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals» i codi 061 «Taxa per prestació de serveis i actuacions per l'administració en matèria d'ordenació dels transports terrestres per carretera», gestionades pel Ministeri d'Administracions Públiques.(BOE 13/09/2008) 
790057, 790059 y 790061
Taxes aplicables per la prestació de serveis i realització d'activitats en matèria de navegació aèria per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) (BOE 1/01/2009) 
791312
Taxa per la prestació de serveis i gestió de permisos i certificats en l'àmbit del Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITIS) establerta en la disposició addicional segona de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.(BOE 23/06/2009) 
790091
Taxa per serveis del Registre Central de la Propietat Intel·lectual (BOE 23/09/2009) 
990036
Taxes d'examen per a ingrés al Cos Nacional de Policia (BOE 20/11/2009) 
790088
Taxa per prestació de serveis i activitats en matèria de seguretat privada (BOE 20/11/2009) 
790015
Taxes per reconeixements, autoritzacions i concursos, corresponents a la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit Guàrdia Civil.(BOE 20/11/2009) 
790012

Taxes per drets d'examen, corresponents a la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit Guardia Civil (BOE 20/11/2009)

790001, 790093
Taxa per prestació de serveis i activitats en matèria de seguretat privada (BOE 12/10/2012)
790015
Taxa per utilització d'espais en museus i altres institucions culturals del Ministeri de Cultura (BOE 19/12/2009) 
990037
Taxes aplicables per les activitats i serveis deixats per l'AEBOE (BOE 19/12/2009).Resolució de 4 de febrer de 2019, BOE 04/02/2019) 
791314, 791315, 991314, 991315
Taxa per permisos d'exportació de béns del Patrimoni Històric Espanyol (BOE 29/12/2009) 
990034
Taxes i Preus Públics per serveis deixats pel Consell de Seguretat Nuclear (BOE 06/01/2010) 
991308, 791308
Taxa per serveis deixats per l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (BOE 16/02/2012) 
791606
Taxa per vacunació de viatgers internacionals (BOE 05/02/2010) 
790058
Taxa per controls de sanitat exterior realitzats a carns i productes d'origen animal de països no comunitaris (BOE 05/02/2010) 
790060
Taxa per drets d'examen (gestió per la Comissió de Selecció de les proves d'accés a les carreres judicial i fiscal)(BOE 01/04/2010) 
790004
Taxa per drets d'examen per a proves selectives en l'Administració de Justícia (BOE 01/04/2010) 
790007
Taxa per examen de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals per a la seva qualificació per grups d'edat (BOE 24/05/2011) 
791504
Taxa per reconeixements, autoritzacions i concursos (BOE 29/11/2011) 
790056
Taxa de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per prestació de serveis i realització d'activitats de l'Administració General de l'Estat en matèria de medicaments, el fet imposable dels quals apareix definit a l'article 107 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (BOE 03/09/2012)  
791317
Taxa per l'alta o modificació de fitxes toxicològiques en el registre de productes químics (BOE 30/01/2014)  
790020

Taxes corresponents a l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, i d'inspeccions i controls veterinaris per a la importació d'animals vius i productes d'origen animal no destinats a consum humà procedents de països no comunitaris:
a) Codi 045.En taxa per la tramitació i resolució del procediment regulada a l'article 53 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.
b) Codi 046.En taxa per la realització de l'examen tècnic regulada a l'article 54 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.
c) Codi 048.En taxa per prestació de serveis administratius regulada a l'article 56 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.
d) Codi 080.Taxa per inspeccions i controls veterinaris de productes d'origen animal no destinats a consum humà, que s'introdueixin en territori nacional procedents de països no comunitaris regulada a l'article 29 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social.
e) Codi 051.Taxa per inspeccions i controls veterinaris d'animals vius que s'introdueixin en territori nacional procedents de països no comunitaris regulada a l'article 99 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.
f) Codi 083.Taxa per Tramitació i resolució del procediment administratiu regulada a l'article 53 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenéticos.
g) Codi 084.Taxa per la realització de l'assaig d'identificació regulada a l'article 54 i «Taxa per la realització de l'assaig de valor agronòmic» regulada a l'article 55 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de Llavors i plantes de viver i recursos fitogenéticos.
(BOE 06/03/2014)
h) Codi 047.Taxa notificada per l'Administració de manteniment establerta a l'article 55 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals
(BOE 29/07/2019)
 

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA
790045, 790046, 790048, 790080, 790051, 790083, 790084, 990046, 990084, 990047
Taxa per la gestió administrativa del joc (BOE 27/06/2014)  
790099
Taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
a) Taxa per certificat
b) Taxa per examen de documentació
c) Taxa per inscripció d'entitats i actes
d) Taxa per comprovació del compliment de requisits de comercialització
e) Taxa per supervisió de requisits de solvència i normes de conducta
f) Taxa per supervisió de membres de mercats
g) Taxa per supervisió de mercats
h)Tasa per supervisió d'entitats emissores de valors admesos a negociació, fons de titulització i fons d'actius bancaris.
(BOE 13/02/2015)
 

791304 ,991318 ,991319 ,991320 ,991321,991322 ,991323 ,991324
Taxa per presentació de la sol·licitud de nacionalitat espanyola per residència i per carta de naturalesa per a sefardites originaris d'Espanya (BOE 13/11/2015)  
790026
Taxes gestionades per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària:
Codi 325.Taxa per atorgament de llicència d'empresa ferroviària, autorització de seguretat i certificat de seguretat
- Codi 326.Taxa per homologació de centres i certificació d'entitats encarregades de manteniment de vehicles ferroviaris
- Codi 327.Taxa per atorgament de títols
- Codi 328.Taxa per convocatòries d'examen
- Codi 329.Taxa per autorització de vehicles ferroviaris
- Codi 330.Taxa per prestació de serveis en matèria de seguretat ferroviària.(BOE 22/01/2016)
 
791325, 791326, 791327, 791328, 791329, 791330
Taxes gestionades pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.Aportacions a la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola:
- Codi 103.Aportació per operadors de telecomunicacions.
- Codi 104.Aportació per llicenciataris i presentadors del serveis de comunicació audiovisual televisiva.(BOE 24/02/2016) 
  
790103, 990103, 790104, 990104
Taxa per emissió de certificats i inscripcions i anotacions en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (BOE 17/05/2016)  
791609
Prestació de serveis i activitats en matèria de plaguicides d'ús ambiental i en la indústria alimentària, així com per a tots els biocides en general, en aplicació de la Directiva 98/8/CE.  
790081
Taxes del Ministeri de l'Interior, Direcció General de la Policia:
- Codi 012.Taxa per a Reconeixements, Autoritzacions i Concursos.
- Codi 013.Taxa per a Expedició de Passaports.
- Codi 014.Taxa per a l'Expedició de DNI.(BOE 07/02/2017)
  
790012, 790013, 790014
Taxes Fitosanitàries (BOE 7/4/2017)  
790044
Taxa per autorització i registre d'altres productes zoosanitarios (BOE:19-05-2018)  
790049
Taxa per execució d'activitats en què intervinguin organismes modificats genèticament (BOE:25-07-2018)   http://www.mapama.es/
790082
Taxa drets d'examen (gestió exclusiva del CGPJ) - BOE 19/09/2019   http://administración.gob.es/PAG/ips
790003