Tramitació de la denúncia

Una vegada rebuda la denúncia, es donarà trasllat de la mateixa a l'òrgan competent per dur a terme les actuacions que siguin procedents.Aquest òrgan serà aquell de la Inspecció dels Tributs que resulti competent atenent el domicili fiscal de la persona o persones denunciades.

Aquest òrgan realitzarà l'anàlisi i, en el seu cas, investigació, de les dades i fets continguts en la denúncia, i procedirà al seu arxiu si estima que la denúncia és infundada.En un altre cas, es podrà acordar l'inici d'actuacions inspectores.