La denúncia pública en l'àmbit tributari

Mitjançant la denúncia pública es podran posar en coneixement de l'Administració tributària fets o situacions que puguin ser constitutius d'infraccions tributàries o tenir transcendència per a l'aplicació dels tributs. D'aquesta manera, la denúncia en l'àmbit tributari suposa posar en coneixement de l'Administració Tributària l'existència de fets ocultats totalment o parcialment amb transcendència tributària.