Informació al denunciant

L'inici d'actuacions inspectores no es produeix com a conseqüència de la presentació de la denúncia sinó, en el seu cas, per l'actuació investigadora dels òrgans de la Inspecció.

L'Administració Tributària no podrà proporcionar al denunciant cap informació respecte de la possible investigació de les dades consignades en la denúncia, a causa que la llei li obligada a guardar el més estricte sigil respecte de les dades, informes i antecedents obtinguts en l'acompliment de les seves funcions, tret d'en determinats casos entre els quals no es troba la comunicació de dades als denunciants.

No es considerarà el denunciant interessat en l'actuació administrativa que pogués iniciar-se arran de la denúncia, ni legitimat per interposar recursos o reclamacions en relació amb els resultats de les mateixes.

El denunciant no tindrà dret a l'abonament d'una participació en les possibles sancions tributàries que es poguessin imposar als denunciats.