Contingut de la denúncia

La denúncia haurà de contenir el major nombre de dades conegudes que siguin necessàries per a la identificació, per l'òrgan Inspector, de les persones denunciades, tals com nom i dos cognoms o denominació social en el cas de persones jurídiques, NIF, domicili, raó social en el seu cas, etc.

Hauran de concretar-se prou les dades i fets denunciats i acompanyar la documentació que es disposi per acreditar aquests fets.