Annex normatiu

LLEI 58/2003, DE 17 DE DESEMBRE, GENERAL TRIBUTÀRIA (la vigència del qual comença el 2 de juliol de 2004)

Article 114.

  • Mitjançant la denúncia pública es podran posar en coneixement de l'Administració tributària fets o situacions que puguin ser constitutius d'infraccions tributàries o tenir transcendència per a l'aplicació dels tributs. La denúncia pública és independent del deure de col·laborar amb l'Administració tributària regulat als articles 93 i 94 d'aquesta llei.
  • Rebuda una denúncia, es remetrà a l'òrgan competent per realitzar les actuacions que poguessin ser procedents. Aquest Òrgan podrà acordar l'arxiu de la denúncia quan es consideri infundada o quan no es concretin o identifiquin prou els fets o les persones denunciades. Es podran iniciar les actuacions que procedeixin si hi ha indicis suficients de veracitat en els fets imputats i aquests són desconeguts per a l'Administració tributària. En aquest cas, la denúncia no formarà part de l'expedient administratiu.
  • No es considerarà el denunciant interessat en les actuacions administratives que s'iniciïn com a conseqüència de la denúncia ni se l'informarà del resultat de les mateixes. Tampoc no estarà legitimat per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats de les esmentades actuacions .