6.1. Quines operacions s'inclouen?

En aquest llibre es registren exclusivament dos tipus d'operacions, les operacions a les que fa referència l'article 66 del RIVA, és a dir, només les següents:

  1. L'enviament o recepció de béns per a la realització dels informes pericials o treballs esmentats a l'article 70, apartat u, número 7è, de la Llei de l'Impost (Llei 37/1992).
  2. Les transferències de béns i les adquisicions intracomunitàries de béns compreses als articles 9, apartat 3r, i 16, apartat 2n, de la Llei de l'Impost (Llei 37/1992).

Es consignarà la clau “D” si el declarat és el destinatari dels béns objecte de l'operació, i “R” si el declarat és el remitent dels béns objecte de l'operació.

En el cas que l'operació es documenti en factura també ha de ser informada al Llibre registre de factures expedides o rebudes segons correspongui.

Quan existeixi meritació en les operacions registrades en aquest Llibre (en especial en les operacions assimilades a les adquisicions intracomunitàries de béns), s'ha de registrar l'operació també al Llibre registre de factures rebudes amb la clau 09.

Quant a les adquisicions intracomunitàries de béns habituals, així com els lliuraments intracomunitaris de béns habituals, s'han de registrar en el Llibre registre de Factures rebudes i Expedides respectivament, en la forma que s'indica en les preguntes freqüents “Com es registra una Adquisició intracomunitària de Béns? “¿Com es registra un Lliurament intracomunitari de Béns?”.

En aquests supòsits no es consignarà en cap cas la clau "D" de destinatari o la "R" de remitent, que són claus exclusives del Llibre de determinades operacions intracomunitària.