2.9.Com es registra una factura rectificativa per diferències “I”?

La informació de la factura es remetrà indicant “Tipus de Comunicació:A0” i tipus de factura amb les claus “R1”, “R2”, “R3” i “R4”. En el cas que es rectifiqui una factura simplificada la clau serà “R5”

 Quan la rectificació es faci per “diferències” s'haurà d'informar directament de l'import de la rectificació.

 Per a això s'haurà d'informar en un sol registre de la factura rectificativa amb la clau “I”. En aquest cas no s'han d'omplir els camps addicionals “Base rectificada” i “Quota rectificada”.

 La identificació de la relació de factures rectificades serà opcional.

 Exemple:La factura nº1 de base imposable 1.000 € i quota 210 € serà objecte de rectificació.

 La modificació per diferències suposaria emetre una factura amb base imposable de - 200 €.

 Els camps i claus a consignar al Llibre registre de Factures Expedides són:

 Tipus Comunicació:A0

Tipus Factura:Rx

Tipus Rectificativa:I

Import total:s'indicarà l'import total de la rectificació -242.

Desglossament IVA:base imposable:-200, quota repercutida – 42.

 

En el cas del receptor de la factura, veure FAQ 4.16.