2.8.Com es registra una factura rectificativa per substitució “S”?

La informació de la factura es remetrà indicant “Tipus de Comunicació:A0” i tipus de factura amb les claus “R1”, “R2”, “R3” i “R4”.En el cas que es rectifiqui una factura simplificada la clau serà “R5”.

Quan la rectificació es faci per “substitució” s'haurà d'informar de la rectificació efectuada assenyalant igualment l'import de l'esmentada rectificació.Aquesta informació es podrà realitzar:

- Opció 1:Informant d'un nou registre en el qual s'indiquin els imports correctes després de la rectificació en els camps “base imposable”, “quota” i en el seu cas “recàrrec” i al seu torn dels imports rectificats respecte de la factura original en els camps “base rectificada”, “quota rectificada” i en el seu cas “recàrrec rectificat”.

- Opció 2:Informant d'un nou registre en el qual s'indiquin els imports correctes després de la rectificació en els camps “base imposable”, “quota” i en el seu cas “recàrrec” i d'un altre registre en el qual s'informi dels imports rectificats.

La identificació de la relació de factures rectificades serà opcional.

 Exemple:La factura nº1 de base imposable 1.000 € i quota 210 € serà objecte de rectificació.

 

 Opció 1: La modificació per substitució suposaria emetre una factura rectificativa amb base imposable de 800 € i quota 168, en la qual s'indicarà que la rectificació realitzada és de 1000 € per la base imposable rectificada i 210 € per la quota rectificada.

Els camps i claus a consignar al Llibre registre de Factures Expedides són:

Tipus Comunicació:A0

Tipus Factura:Rx

Tipus Rectificativa:S

Import Rectificació:s'informarà de dos camps addicionals amb “la base rectificada” (1.000) i la “quota rectificada” (210), amb independència del seu signe.

Import total:s'indicarà l'import final vàlid 968.

Desglossament IVA:base imposable:800, quota repercutida 168.

 

Opció 2: La modificació per substitució suposaria emetre una factura amb base imposable de -1000 € i una factura rectificativa en la qual s'indicarà que la base imposable és de 800 €.

A la primera factura els camps i claus a consignar al Llibre registre de Factures Expedides són:

Tipus Comunicació:A0

Tipus Factura:F1

Desglossament IVA:s'indicarà l'import que es rectifica (base imposable:(-1.000), quota repercutida (-210).)

En la segona de les factures rectificatives els camps i claus a consignar al Llibre registre de Factures Expedides són:

Tipus Comunicació:A0

Tipus Factura:Rx

Tipus Rectificativa:S

Import Rectificació:s'informarà de dos camps addicionals amb “la base rectificada” 0 i la “quota rectificada” 0.

Import total:s'indicarà l'import final vàlid 968

Desglossament IVA:base imposable:800, quota repercutida 168.

 

En el cas del receptor de la factura, veure FAQ 4.16.