2.6.Com es repara un error registral?

Quan la factura és correcta però l'anotació al Llibre registre no s'ha fet correctament, no afectant a les dades d'identificació de l'emissor, número de factura i data d'expedició (en el cas del qual procedirà donar de baixa el registre – veure FAQ 2.11), s'enviarà un nou registre amb el número de la factura original i amb el tipus de comunicació A1 “Modificació de factures/registres (errors registrals)”.

El subministrament d'aquest registre s'haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent al final del període en què l'obligat tributari tingui constància de l'error.