2.53.Quan pot utilitzar-se la marca especial que identifiqui registres respecte dels quals no ha estat possible el compliment del termini d'enviament?

Aquesta marca especial per identificar aquells registres de facturació respecte dels quals el compliment del termini d'enviament als Llibres registre (de factures expedides, rebudes o de determinades operacions intracomunitàries) ha presentat dificultats, només és possible en els següents supòsits taxats:quan el subjecte passiu no podia conèixer amb certesa el canvi de condició a gran empresa o el canvi de competència inspectora, o perquè la sol·licitud d'alta en el registre de devolució mensual sigui posterior al primer dia del període en què assorteix efectes aquesta inscripció.