2.52.Quan ha d'utilitzar-se l'identificador de registres de facturació creat per evitar errors?

Aquest identificador s'ha d'utilitzar en aquells registres de factures amb imports superiors a un llindar, en aquest cas 100.000.000 d'euros.D'aquesta manera si el registre de facturació que es vol registrar supera aquest import s'haurà de marcar aquest identificador, confirmant d'aquesta manera, que no es tracta d'un error.