2.51.Com s'informen els registres de facturació realitzats per una entitat en la seva condició de successora d'una altra entitat per operacions de reestructuració societària?

En els casos en els que, com a conseqüència d'una operació de reestructuració societària, una entitat en la seva condició de successora hagi d'informar de registres de facturació de l'entitat succeïda s'haurà d'informar de la identificació d'aquesta entitat succeïda:NIF + “nom i cognoms o raó social”

Es registraran en els llibres registre de factures titularitat de l'entitat successora:

  • Factures rebudes el destinatari de les quals sigui l'entitat succeïda, i que es trobin pendents de registre i consideració a efectes d'autoliquidació.
  • Factures rebudes afectades pel règim especial del criteri de caixa que es trobin pendents de pagament:en aquest cas s'informarà de nou de la factura detallant en l'apartat de pagaments exclusivament el pagament corresponent que es realitzi per l'entitat successora.
  • Factures emeses afectades pel règim especial del criteri de caixa que es trobin pendents de cobrament:s'informarà de nou de la factura detallant en l'apartat de cobraments exclusivament el cobrament corresponent que es realitzi per l'entitat successora.
  • Factures rectificatives corresponents a operacions realitzades per l'entitat succeïda.
  • Devolucions IVA de viatgers:(només per a vendes realitzades per l'entitat succeïda abans de l'1-1-2019.Per a vendes realitzades per l'entitat succeïda a partir d'1-1-2019 veure FAQ 3.13)
    • Registre d'una factura amb els imports negatius, corresponents a la minoració de l'IVA meritat en l'operació inicial realitzada per l'entitat succeïda.
    • Addicionalment registre d'una nova factura en la qual s'informi de la base imposable eximeix com a conseqüència de l'exportació.