2.49.Quines factures es registren amb la clau F1?

  • Les factures completes, excepte les factures completes en les quals no sigui obligatòria la consignació del Número d'Identificació Fiscal del destinatari en virtut del previst en la lletra d) de l'article 6.1 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, caracteritzades perquè no s'identifica el destinatari de les mateixes (aquestes factures s'anotaran en la forma prevista en la FAQ 3.23). 

  • Les factures simplificades qualificades regulades als articles 7.2 i 7.3 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, caracteritzades perquè s'identifica el destinatari de les mateixes.Aquestes factures s'anotaran amb una marca específica al Llibre registre de factures expedides i en el de rebudes.