2.48.Si la data d'inclusió en el SII és diferent a l'1 de gener com s'ha de subministrar la informació corresponent al període comprès des de l'inici de l'exercici fins a la data en què inicia a aplicar-se el SII?

Els subjectes passius que quedin obligats al SII en el curs de l'exercici han de remetre la totalitat dels registres de facturació de les operacions realitzades des de l'inici d'aquest mateix exercici. 

L'esquema o disseny dels registres de facturació serà el mateix que per als enviaments corresponent als registres que procedeixin a partir de la seva inclusió en el SII, però amb unes validacions diferents que permetran que només es consigni el que és obligatori d'acord amb els articles 63.3, 64.4 i 66.3 RIVA. 

Per tal de facilitar la presentació es manté l'esquema de validació en els seus camps obligatoris amb les següents particularitats: 

. Clau de règim especial. “Primer semestre de 2017 i altres factures anteriors a la inclusió en el SII” tret que es tracti d'un arrendament de local de negoci en el cas del qual s'hauran d'utilitzar les claus de règim especial ja que aquesta informació és exigible en el model 347. 

. Descripción de la operación:“Registre d'operacions de l'exercici prèvies a la inclusió en el SII”. 

. Llibre registre de factures emeses: 

Amb independència del tipus d'operació informada (no subjecta, subjecta i exempta o no exempta) s'haurà d'informar en qualsevol cas com a factura subjecta i no exempta.

Llibre registre de factures rebudes: 

. Data registre comptable:Data de l'enviament. 

. Quota deduïble:  

  • Si la data de registre comptable és anterior a 1.1.19:Etiqueta amb 0.
  • Si la data de registre comptable és igual o posterior a 1.1.19:serà un camp de emplenament obligatori en el que s'ha d'informar la quota deduïble corresponent 

El registre amb la clau especial “primer semestre de 2017 i altres factures anteriors a la inclusió en el SII” és voluntari, de tal manera que, amb l'objectiu de facilitar els desenvolupaments tècnics, es podrà remetre la informació amb les mateixes claus i continguts que siguin procedents a partir de la seva inclusió en el SII.