2.45.Com es realitza el procés de contrast de factures?

Una vegada validat l'enviament de factures presentat, de forma gairebé immediata es procedeix a executar el procés de contrast, el primer pas del qual és tipificar la factura com a contrastable o no:

- No contrastable:implica que mai no serà contrastada.Aquesta circumstància es produirà quan l'emissor o receptor no està en el sistema SII.En aquests supòsits no es disposarà en el sistema de possibilitat de contrastar aquesta informació.Si la factura no resulta contrastable, la factura roman en l'estat "No contrastable"I no s'intenta el seu quadri.

Exemples:les factures simplificades (en les quals no s'exigeix la identificació del destinatari), o les factures la contrapart de les quals no aplica el SII.

- Contrastable:comprovada la possibilitat d'efectuar el contrast, es procedeix a determinar si aquesta informació de registre remesa d'una banda ha estat remesa per la contrapart.Els estats resultants poden ser:

  • Si no es localitza la factura queda en estat de "no contrastada"
  • Si la factura es localitza en el sistema, s'executa un procés addicional per contrastar la informació continguda en ambdós registres remesos per les parts:

Si coincideixen els criteris de contrast que es determinin, es considera "contrastada"
Si no coincideixen tots ells serà "parcialment contrastada".En aquest últim cas, es proporcionarà al contribuent els resultats de contrast no coincidents per a la seva revisió.