2.43.A més de la informació corresponent al primer semestre de 2017 existeixen altres casos en què s'han de registrar factures expedides abans de l'1 de juliol de 2017?

Les factures expedides abans de l'1 de juliol de 2017 s'hauran de registrar en el SII sempre que tinguin incidència fiscal posteriorment a l'esmentada data.

Per exemple, es poden citar els següents casos:

  • Factures la baixa de les quals es produeix a partir de l'1 juliol.
  • Factures del règim especial del criteri de caixa el pagament / cobrament del qual s'efectua a partir de l'1 de juliol.
  • Factures el registre de les quals s'hagi de rectificar (A4) a partir de l'1 de juliol com a conseqüència de la devolució de l'IVA en règim de viatgers.

Això és igualment aplicable als subjectes passius inclosos en el SII en un moment diferent de l'1 de juliol de 2017, respecte a les factures expedides o rebudes anteriorment a la seva data d'inclusió.