2.41.Què ocorre en els casos en què existeixin incidències de caràcter tècnic, alienes totalment a l'obligat tributari, que impedeixin de complir en termini el subministrament dels registres de facturació?

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic alienes al contribuent no fos possible efectuar el subministrament per Internet en el termini establert reglamentàriament per a cada registre de facturació, o quan aquest subministrament no pogués completar-se perquè no fos possible realitzar la consulta dels registres de facturació prèviament subministrats, l'esmentat subministrament podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.

A aquests efectes haurà de quedar acreditada l'existència de tals incidències tècniques.