2.40.Com se n'ha de subministrar la informació a l'empara d'una autorització de simplificació en matèria de facturació o de sistemes de registre autoritzats d'acord amb el previst a l'article 62.5 RD 1624/1992 (RIVA)?

En aquests casos en els quals:

  • Una factura s'expedeix partint d'una autorització de simplificació en matèria de facturació s'haurà d'identificar que es tracta d'una factura expedida a l'empara d'aquest tipus d'autoritzacions.
  • El subjecte passiu hauria obtingut una autorització concedida conforme al disposat a l'article 62.5 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, hauran d'identificar els registres que se subministren a l'empara d'aquest tipus d'autoritzacions.

En ambdós casos, el subjecte passiu autoritzat abans del primer enviament del registre de facturació corresponent a alguna d'aquestes autoritzacions, haurà de remetre còpia de l'autorització en l'apartat previst per aportar-la:

Aportar autorització

El número de registre ( "RGExxxxxxxxxxxx") obtingut en l'enviament de l'autorització s'haurà de subministrar en els registres de facturació que es corresponguin amb la mateixa en el camp "número registre autorització".

Altres qüestions a considerar:

  • Quan l'autorització habiliti a no consignar el número de factura, s'haurà d'assignar un número d'ordre a les mateixes que permeti la identificació unívoca de cada un dels registres de facturació, aquest número no es comunicarà al destinatari de l'operació.
  • En el cas que l'autorització s'hagués concedit a través d'alguna associació representativa d'empreses d'un mateix sector, cada subjecte passiu haurà de realitzar l'enviament de la còpia de l'autorització.
  • Si un subjecte passiu comptés amb més d'una autorització haurà de realitzar l'enviament de cada una de forma individual obtenint per tant per a cada una d'elles un número de registre diferent.

En subministrar cada registre de facturació s'haurà de fer referència en el camp "número registre autorització" al número de registre corresponent a l'autorització en què es basi.