2.39.Com s'ha de subministrar la informació corresponent al primer semestre de 2017?

Els subjectes passius inscrits en REDONI'M durant el període comprès entre l'1 de gener i 30 de juny de 2017 no van haver de remetre informació del primer semestre de 2017.

La resta de subjectes passius inclosos en el SII van haver d'informar del contingut dels llibres registre de l'IVA d'acord amb la normativa vigent abans de l'1 de juliol de 2017, així com de determinada informació amb transcendència tributària que es venia incloent en el model 347.

L'esquema o disseny dels registres de facturació és el mateix que per als enviaments corresponent als registres del segon semestre de 2017 i següents, però amb unes validacions diferents que permeten que només es consigni el que resultava obligatori als llibres registre tradicionals (normativa anterior al SII) 

Com s'ha indicat per tal de facilitar la presentació es manté l'esquema de validació en els seus camps obligatoris amb les següents particularitats per als continguts del primer semestre: 

  • Clau de règim especial.  “Primer semestre de 2017 i altres factures anteriors a la inclusió en el SII” tret que es tracti d'un arrendament de local de negoci en el cas del qual s'hauran d'utilitzar aquestes claus de règim especial ja que aquesta informació és exigible en el model 347.
  • Descripció de l'operació:“Registre del Primer semestre”.
  • Llibre registre de factures emeses:Amb independència del tipus d'operació informada (no subjecta, subjecta i exempta o no exempta) s'haurà d'informar en qualsevol cas com a factura subjecta i no exempta.
  • Llibre registre de factures rebudes:
    • Data registre comptable:Data de l'enviament. 
    • Quota deduïble:Etiqueta amb 0. 

El registre amb la clau especial “primer semestre de 2017 i altres factures anteriors a la inclusió en el SII” és voluntari, de tal manera que, amb l'objectiu de facilitar els desenvolupaments tècnics, es va poder remetre la informació amb les mateixes claus i continguts del segon semestre de 2017.