2.38.Quina documentació haurà de remetre una empresa de programari que desitgi subscriure un acord de col·laboració social amb l'AEAT per a la presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris en representació de tercers

L'entitat haurà de remetre a la Delegació de l'AEAT corresponent al seu domicili fiscal o a la direcció de correu:comunicacion.sepri@correo.aeat.es, les següents dades i la documentació corresponent:

  • Escrit en el qual se'n sol·licita formalment, per qui tingui representació per a això, la firma d'un acord de col·laboració social en l'aplicació dels tributs a l'empara de l'establert a l'article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  • Nom complet i NIF de l'entitat (format pdf)
  • Còpia dels primers articles dels estatuts de l'entitat (En els quals es faci referència a l'objecte i a l'àmbit de l'entitat) (format pdf)
  • Nom i NIF de qui firmarà l'acord en representació de l'entitat.Si és el representant per estatuts, certificat (en format pdf) expedit pel secretari de l'entitat sobre el nomenament del representant, i en un altre cas, escriptura de prou apoderament (en format pdf).
  • Nom i NIF d'una persona de contacte
  • Telèfon de contacte 
  • Domicili de l'entitat 
  • Direcció de correu electróico