2.37.És possible remetre els registres de facturació a través de tercer?

Sí, a través de col·laborador social o apoderat (articles 79 a 81 RD 1065/2007 i Ordre HAC/1398/2003, de 27 de maig)

S'ha de tenir en compte que el titular del Llibre registre d'IVA serà el representat o poderdant.