2.32.Pot registrar-se la Base Imposable, Quota de l'impost i Import total de la factura en divises?

No. S'ha de consignar el seu contravalor en euros, aplicant el tipus de canvi venedor fixat pel Banco de España vigent a la data de meritació de l'operació (art. 79 onze Llei 37/1992).