2.31.Quina data d'operació s'ha de fer constar en una factura recapitulativa (art. 13 RD 1619/2012, que regula les obligacions de facturació)?

Es consignarà l'últim dia del mes natural en què s'hagin efectuat les operacions que documenta la factura recapitulativa o, en cas que el període recapitulatiu sigui inferior al mes, l'últim dia en què es realitza l'operació d'aquell període.

Exemple:factura expedida el 25 de juliol de 2017 que documenta diversos lliuraments de béns realitzats l'1, 10, 15 i 20 de juliol de 2017;la data d'operació és el 20 de juliol.