2.30.Com registra l'emissor una factura emesa en substitució de factures simplificades (art. 7.2 RD 1619/2012)?

S'haurà d'informar al bloc “Tipus Factura” amb la clau “F3:factura emesa en substitució de factures simplificades facturades i declarades” i al bloc de “Datos substituïdes” s'identificaran les factures simplificades substituïdes amb el número, sèrie i data d'expedició.La identificació és opcional.

En els camps “Exercici” i “Període” s'hauran de consignar els corresponents al període de liquidació en què va ser anotada la factura simplificada original.

La clau “F3” suposa que no es tindrà en compte l'IVA transferit a la factura per evitar una duplicitat amb la factura simplificada inicial.

IMPORTANTE:En el cas que es realitzi un abonament de la factura simplificada (mitjançant l'enviament d'un registre negatiu amb clau “F2”), la factura emesa en substitució d'aquesta haurà d'informar-se amb la clau “F1”.

En el cas del receptor de la factura, veure FAQ 4.17.