2.2.Quina informació s'ha de facilitar?

A nivell resumit, els contribuents hauran de remetre a l'AEAT la següent informació:

 1. sobre facturació:
  • Registro:Llibre registre de factures rebudes i expedides, béns d'inversió i Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.
  • Dades de la factura / factura simplificada (art. 6 i 7 del RD 1619/2012):NIF, identificacions, Data d'expedició, tipus, bases i quotes, inversió del subjecte passiu.
  • Tipus d'operació:a identificar mitjançant CLAUS (factura simplificada, factura rectificativa, IVA de caixa i resta de règims especials...)
  • Otros datos:quota deduïble, nombre de referència cadastral en determinats arrendaments de local de negoci, acords de facturació, ...
 2. en el seu cas, subministrament d'altres Operacions de transcendència tributària amb caràcter anual:
  • imports superiors a 6.000 euros rebuts en metàl·lic,
  • operacions d'assegurances (només entitats asseguradores),
  • informació subministrada per agències de viatges sobre les compres corresponents a les prestacions de serveis en la realització del qual intervenen actuant com mediadores en nom i per compte aliena que es refereix l'apartat 7.b) de la disposició addicional quarta del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.