2.26.Com es registra una operació d'arrendament de local de negoci?

El llogater registrarà la factura expedida amb la clau de règim especial “11” i “12” segons l'arrendament estigui o no subjecte a retenció i “13” si a la factura es recullen ambdós tipus d'arrendament.En el cas que es tracti d'un arrendament no subjecte a retenció (claus “12” i “13”) haurà de complimentar addicionalment els camps corresponents a la situació de l'immoble i a la referència cadastral.

L'arrendatari es limitarà a registrar la factura rebuda amb la clau de règim especial “12”.