2.24. Se subministrarà informació a través del SII sobre operacions d'assegurances per part de les companyies asseguradores?

Sí, en qualsevol dels següents supòsits:

  • quan es tracti d'una operació per la qual existeixi obligació d'emetre factura (art. 3.2 RD 1619/2012) 
  • en el cas de les operacions a les que es refereix l'article 33.1 RD 1065/2007, de 27 de juliol (importi de les primes o contraprestacions percebudes i indemnitzacions o prestacions satisfetes).Aquesta informació s'haurà de subministrar amb caràcter anual, durant els primers 30 dies del mes de gener següent a l'exercici a què es refereixin, de forma agrupada respecte de cada una de les persones o entitats amb les quals s'haguessin efectuat les esmentades operacions. 

Per la seva part, les factures rebudes per entitats asseguradores han de ser remeses sense especialitat en els terminis generals d'enviament (4 dies amb caràcter general i 8 dies el 2017).