2.22.Un subjecte passiu que apliqui el SII, subministrarà informació de les operacions subjectes a IGIC o IPSI?

Únicament quan es tracti d'operacions subjectes a l'IGIC o IPSI que no estan subjectes a l'IVA per regles de localització.En cap cas no s'informarà quan les operacions es realitzin a través d'un establiment permanent situat a les Canàries, Ceuta i Melilla.

En el camp “Clau Règim Especial o Transcendència” es consignarà el valor 08 i es registraran com operacions “no subjectes” en el camp d'Import no subjecte per regles de localització, però no ha d'informar-se de les dades que corresponguin a aquests impostos (IGIC o IPSI) en tractar-se d'operacions no subjectes a l'IVA.

Exemple 1.Un empresari amb domicili fiscal a Madrid que aplica el SII presta serveis d'advocacia a un professional establert a les Canàries.Es tracta d'una prestació de serveis subjecta a l'IGIC que s'haurà d'informar a través del SII.

Exemple 2.Un empresari amb domicili fiscal a Madrid que aplica el SII adquireix una partida de mercaderies a les Canàries i la ven a l'esmentat territori.Es tracta d'un lliurament de béns localitzat a les Canàries en no haver estat transportada al TAI, subjecte a l'IGIC i que haurà d'informar-se a través del SII.

No s'utilitzarà la clau 08 en el cas de lliuraments de béns transportats des del TAI amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla o adquisicions de béns en el TAI procedents d'aquests territoris, havent de registrar-se com a exportació (clavi règim especial:02) i importació respectivament (tipus de factura:F5).

  •  Es recorda que el territori d'aplicació de l'impost a Espanya (TAI) comprèn la Península i Illes Balears.