2.21.Existeix alguna especialitat a l'hora de registrar operacions subjectes al Règim Especial de Béns Utilitzats?(REBU)

En el camp "Clau Règim Especial o Transcendència" es consignarà el valor 03.

Les factures que documenten aquestes operacions no inclouen la quota repercutida de forma separada.

En conseqüència, al Llibre registre de factures expedides quan es tracta d'operacions subjectes i no exemptes, es qualificarà l'operació amb la clau "S1" i s'haurà de consignar l'"Import total de la factura", indicant com a base imposable zero i els camps de tipus i quota es deixaran en blanc.Opcionalment, es podrà registrar la base imposable de l'operació, en el cas de la qual, s'haurà d'indicar també el tipus i quota.

Al Llibre registre de factures rebudes s'anotarà com a base imposable zero i com a Import total de la factura el total de la contraprestació.No serà obligatori consignar import en els camps "Tipus Impositiu" i "Cuota Suportada", mentre que la "Quota deduïble" s'enviarà amb zero.

Els documents justificatius de compres efectuades a particulars expedits per l'empresari en REBU i firmats pels particulars podran remetre's amb la clau F6:"justificants comptables"