2.20.Quan ha d'utilitzar-se la clau 06 “Règim Especial grup d'entitats en IVA (Nivell Avançat)” del camp “Règim Especial O Transcendència” als Llibres registre de Factures Expedides i Rebudes?

Únicament s'ha de consignar en les operacions entre empreses del grup quan aquest hagi optat per la modalitat prevista a l'article 163 sexies.cinco de la Llei 37/1992.En aquests casos s'haurà d'emplenar el camp "Base Imposable a Cost".

El camp "base imposable" serà l'import a què es refereixen els articles 78 i 79 de la Llei 37/1992.Ha de tenir en compte que en el camp "quota repercutida" es consignarà el resultat de multiplicar la base imposable a cost pel/els tipus/s impositiu/s corresponent/s.

No s'utilitzarà aquesta clau per als autoconsums, determinades operacions intracomunitàries (transfer) i operacions vinculades quan no existeixi bé o servei comparable.En aquests supòsits es consignarà la base imposable en el camp "base imposable".