2.1.  Com s'envien electrònicament les dades de les factures a l'AEAT?

Existeixen dues formes d'enviament: 

  • Per via telemàtica mitjançant Serveis Web basats en l'intercanvi de missatges XML, que permetran un subministrament d'informació pràcticament en temps real 

  • Així mateix, emplenament d'un “formulari web” per a aquells subjectes passius que realitzen molt poques operacions o quan es vulguin remetre els registres de factures concretes de forma aïllada.