2.18.Com es registra una factura expedida o rebuda que inclou diversos tipus impositius?

S'informarà de la factura en un sol registre desglossant-se la informació corresponent al tipus impositiu, base imposable, quota repercutida o suportada, tipus de recàrrec d'equivalència i quota recàrrec d'equivalència en funció dels diferents tipus o recàrrecs.