2.16.Quan s'emplena el camp "IDOtro" dins del bloc "Contrapart" i "IDFactura"?

Quan la “contrapart de l'operació (client/proveïdor)” o l'emissor de la factura no disposi de NIF assignat a Espanya.Ocorre entre altres, en el supòsit de proveïdors o clients estrangers.

Els tipus d'Identificació al país de residència i els seus corresponents valors són:

02:NIF-IVA
03:Pasaporte
04:Document oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència
05:Certificat de residència
06:Un altre document probatori

En el cas de clients nacionals persones físiques, quan el NIF del receptor sigui correcte però no figuri censat a l'AEAT, el registre de les factures emeses es podrà realitzar indicant el tipus d'identificació 07-No censat, si bé el registre quedarà acceptat amb errors, que haurà de ser corregit en el moment en què disposi de la informació corresponent.

Per minimitzar els errors d'identificació i obtenir una correcta identificació dels declarats, està disponible en la pàgina web de l'AEAT un servei d'ajuda a la identificació fiscal (comú, d'altra banda, a les declaracions informatives a presentar pels obligats tributaris), en el següent enllaç:

Subministrament Immediat d'Informació en l'IVA SII/SERVEIS D'AJUDA/Identificació fiscal

 

Imatge Identificacion fiscal en Portal Subministrament d'Informació de l'IVA

 

Des del 21 de setembre de 2017, el servei de comprovació d'un NIF de tercers a efectes censals torna els cognoms i nom que consten al Cens de l'Agència Tributària associats al NIF consultat si aquests són similars als cognoms i nom enviats, fins i tot encara que el contribuent no s'identifiqui amb les dades identificatius enviats.

S'han de corregir les dades identificatives del declarat amb què consten en l'Agència per evitar errors d'identificació en la presentació.