Modalitats de subministrament de registres de facturació (en nom propi o en representació de tercers)

 • A partir del 1 de juliol entra en vigor el nou sistema de gestió del IVA basat en el Subministrament Immediat d'Informació (SII) a través de la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

  El subministrament de registres de facturació pot realitzar-se en nom propi (per l'entitat titular dels registres de facturació) o en representació de tercers (per un apoderat o per un col·laborador social).

  • Subministrament de registres de facturació en l'àmbit del SII per apoderats:

  La informació sobre les modalitats per atorgar l'apoderament es troba disponible a:

 • www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Segmentos/Colaboradores/Registro_de_apoderamientos/Informacion/Introduccion
 • Les modalitats per atorgar apoderament seran:

  1. Apoderament per a tràmits específics: G4170 i G4171

  2. Apoderament per a tràmits o actuacions relacionats en l'article 46.2 de la Llei General Tributària

  •  Subministrament de registres de facturació en l'àmbit del SII per col·laboradors socials:

  Qui ostenti la condició de col·laborador social per haver subscrit el corresponent acord de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o el document individualitzat d'adhesió a un acord de col·laboració social, podrà realitzar el subministrament dels registres de facturació en representació de tercers. El titular dels registres de facturació haurà d'atorgar la representació, sent vàlid el següent model:

 • Model de representació per al subministrament electrònic de registres de facturació en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària Document PDF  (657 kB)
 • El col·laborador social no haurà de presentar aquest model a l'Administració tributària, llevat de quan li sigui requerit expressament.