Ajuda Procediment G416 - IVA.Comunicació de la modificació de la base imposable en supòsits de concurs i per crèdit incobrable