Informació a l'interessat sobre protecció de dades

    
 1. 1.Introducció
 2. 2.Informació bàsica
 3. 3.Informació detallada
  1. 3.1.Responsable
  2. 3.2.Delegat de Protecció de Dades
  3. 3.3.Finalitat
  4. 3.4.Termini de conservació
  5. 3.5.Legitimació
  6. 3.6.Destinataris
  7. 3.7.Procedència
  8. 3.8.Mesures de Seguretat
 4. 4.Exercici de drets
  1. 4.1.Introducció
   1. 4.1.1.Reclamació davant d'Autoritat de Control
   2. 4.1.2.Registre d'activitats de tractament
   3. 4.1.3.A qui dirigir l'exercici dels drets
   4. 4.1.4.Període de resolució
   5. 4.1.5.Altres consideracions
   6. 4.1.6.Cost
  2. 4.2.Dret d'accés
   1. 4.2.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.2.2.Com poden contestar-me i què he d'obtenir?
   3. 4.2.3.Procediment per exercir-lo
   4. 4.2.4.Excepcions
  3. 4.3.Dret de rectificació
   1. 4.3.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.3.2.Com poden contestar-me i què he d'obtenir?
   3. 4.3.3.Procediment per exercir-lo
   4. 4.3.4.Excepcions
  4. 4.4.Dret de supressió
   1. 4.4.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.4.2.Com poden contestar-me i què he d'obtenir?
   3. 4.4.3.Procediment per exercir-lo
   4. 4.4.4.Excepcions
  5. 4.5.Dret d'oposició
   1. 4.5.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.5.2.Com poden contestar-me i què he d'obtenir?
   3. 4.5.3.Procediment per exercir-lo
   4. 4.5.4.Excepcions
  6. 4.6.Dret a la limitació del tractament
   1. 4.6.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.6.2.Com poden contestar-me i què he d'obtenir?
   3. 4.6.3.Procediment per exercir-lo
   4. 4.6.4.Excepcions
  7. 4.7.Dret a la portabilitat de les dades
   1. 4.7.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.7.2.Com poden contestar-me i què he d'obtenir?
   3. 4.7.3.Procediment per exercir-lo
   4. 4.7.4.Excepcions
 5. 5.Registre de les activitats de tractament
  1. 5.1.Cens
  2. 5.2.Socis, partícips, representants
  3. 5.3.Contribuents Presumptes / No declarants
  4. 5.4.Requeriments
  5. 5.5.Sistema Integrat de recaptació
  6. 5.6.Recursos, reclamacions
  7. 5.7.Punt Neutre
  8. 5.8.Pagaments a proveïdors de CCAA i EELL
  9. 5.9.Expedients Processals
  10. 5.10.Expedients No Processals
  11. 5.11.Persones Requiere Informació Jutjats
  12. 5.12.CDC - Ciutadans
  13. 5.13.Informació Cites
  14. 5.14.Successions i Donacions
  15. 5.15.Documents i Escrits
  16. 5.16.Devolució de IVA no establerts
  17. 5.17.Sancions
  18. 5.18.Representació
  19. 5.19.Base de dades d'informació de Vigilància Duanera
  20. 5.20.Sancions, recàrrecs i interessos
  21. 5.21.Notificacions, comunicacions i avisos de la AEAT
  22. 5.22.Notificacions i comunicacions AGE
  23. 5.23.Gestió documental de la AEAT
  24. 5.24.Aplicacions mòbils de la AEAT
  25. 5.25.Seients Registrals
  26. 5.26.CAT
  27. 5.27.VRU
  28. 5.28.Procediment Inspector
  29. 5.29.Anotacions
  30. 5.30.Fitxes d'inspecció
  31. 5.31.Declaracions de comerç exterior
  32. 5.32.Autoritzacions de comerç exterior
  33. 5.33.Garanties de comerç exterior
  34. 5.34.Protecció de marques
  35. 5.35.Finestreta única duanera
  36. 5.36.Devolució de IVA a viatgers no residents
  37. 5.37.Contraban
  38. 5.38.Revisions
  39. 5.39.Comptabilitat
  40. 5.40.Registre de treballadors fronterers en les Administracions de Duanes i Impostos Especials de la Línia de la Concepció
  41. 5.41.Prometeu
  42. 5.42.Cens d'activitats econòmiques
  43. 5.43.Impost especial sobre determinats mitjans de transport
  44. 5.44.Exempcions de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport
  45. 5.45.Informació addicional
  46. 5.46.Cens d'obligats d'impostos especials
  47. 5.47.Impostos especials, documents de producció
  48. 5.48.Cens i gestió d'infractors de gasoil bonificat
  49. 5.49.Impostos especials - Fitxes d'intervenció
  50. 5.50.Impostos especials - Garanties
  51. 5.51.Impostos especials - Marques fiscals
  52. 5.52.Gestió del cens de detallistes d'hidrocarburs (I.V.M.D.H)
  53. 5.53.Impostos especials.Pagaments amb xecs i targetes de gasoil bonificat
  54. 5.54.Cens d'operadors obligats als Impostos Mediambientals
  55. 5.55.Declaracions informatives
  56. 5.56.Intercanvi d'informació
  57. 5.57.IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)
  58. 5.58.IVA (Impost sobre el Valor Afegit)
  59. 5.59.IS (Impost sobre Societats)
  60. 5.60.IRNR (Impost sobre la Renda de No Residents)
  61. 5.61.Règim especial de serveis telecomunicació, radiodifusió o deixats per via electrònica (MOSS)
  62. 5.62.Exempció i devolució de IVA per a ambaixades, Organismes Internacionals i l'OTAN
  63. 5.63.Autoliquidacions
  64. 5.64.Impost sobre el patrimoni
  65. 5.65.Recaptació de taxes que constitueixen recursos de la Hisenda Pública
  66. 5.66.Moviments d'efectiu
  67. 5.67.Intervenció de Mitjans de Pagament
  68. 5.68.Informe de blanqueig de capitals
  69. 5.69.Butlletins de laboratori quimicotecnològic de duanes
  70. 5.70.Precursors de Drogues
  71. 5.71.Procediment inspector de Duanes i Impostos Especials
  72. 5.72.Cens ampliat d'Aduanas
  73. 5.73.Càrrecs signants de la AEAT
  74. 5.74.Registre d'accessos
  75. 5.75.Videovigilància d'instal·lacions duaneres
  76. 5.76.Personal AEAT i Provisió de llocs
  77. 5.77.Processos selectius
  78. 5.78.Formació
  79. 5.79.Expedients disciplinaris, recursos administratius i seguiment de procediments judicials
  80. 5.80.Expedients de compatibilitat
  81. 5.81.Gestió de dades de vigilància de la salut
  82. 5.82.Cens d'usuaris
  83. 5.83.Visites i personal de la AEAT i empreses de servei
  84. 5.84.Videovigilància
  85. 5.85.Operadors Intrastat
  86. 5.86.Cens de tercers
  87. 5.87.Gestió Economicofinancera
  88. 5.88.Tercers
  89. 5.89.Contactes de proveïdors
  90. 5.90.Responsabilitat Patrimonial
  91. 5.91.Renunciantes a l'herència
  92. 5.92.Pla d'Actuació de la AEAT davant SARS-COV2
  93. 5.93 Registre d'Operadors d'Embarcacions Pneumàtiques i Semirígides d'Alta Velocitat
  94. 5.94 Enregistraments relatius a les eines col·laboratives de videotrucada
  95. 5.95.Control d'accés per reconeixement d'empremta dactilar

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

5.Registre de les activitats de tractament

   
 1. El article 30 del Reglament (UE) 2016/679 estableix que el responsable del tractament portarà un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat.L'esmentat registre haurà de contenir tota la informació indicada a continuació:

  1. el nom i les dades de contacte del responsable i, en el seu cas, del coresponsable, del representant del responsable, i del delegat de protecció de dades;
  2. les finalitats del tractament;
  3. una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals;
  4. les categories de destinataris als qui es van comunicar o comunicaran les dades personals, incloses els destinataris a tercers països o organitzacions internacionals;
  5. en el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa la identificació de l'esmentat tercer país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartada 1, paràgraf segon, la documentació de garanties adequades;
  6. quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades;
  7. quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es refereix l'article 32, apartat 1.

  A més, les Administracions Públiques hauran de fer públic l'inventari de les seves activitats de tractament, sent accessible per mitjans electrònics, tal com estableix l'article 31.2 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  En aplicació de l'anterior, es relacionen a continuació les activitats de tractament de dades personals realitzades per l'Agència Tributària.

 2. 5.1.Cens
 3. 5.2.Socis, partícips, representants
 4. 5.3.Contribuents Presumptes / No declarants
 5. 5.4.Requeriments
 6. 5.5.Sistema Integrat de recaptació
 7. 5.6.Recursos, reclamacions
 8. 5.7.Punt Neutre
 9. 5.8.Pagaments a proveïdors de CCAA i EELL
 10. 5.9.Expedients Processals
 11. 5.10.Expedients No Processals
 12. 5.11.Persones Requiere Informació Jutjats
 13. 5.12.CDC - Ciutadans
 14. 5.13.Informació Cites
 15. 5.14.Successions i Donacions
 16. 5.15.Documents i Escrits
 17. 5.16.Devolució de IVA no establerts
 18. 5.17.Sancions
 19. 5.18.Representació
 20. 5.19.Base de dades d'informació de Vigilància Duanera
 21. 5.20.Sancions, recàrrecs i interessos
 22. 5.21.Notificacions, comunicacions i avisos de la AEAT
 23. 5.22.Notificacions i comunicacions AGE
 24. 5.23.Gestió documental de la AEAT
 25. 5.24.Aplicacions mòbils de la AEAT
 26. 5.25.Seients Registrals
 27. 5.26.CAT
 28. 5.27.VRU
 29. 5.28.Procediment Inspector
 30. 5.29.Anotacions
 31. 5.30.Fitxes d'inspecció
 32. 5.31.Declaracions de comerç exterior
 33. 5.32.Autoritzacions de comerç exterior
 34. 5.33.Garanties de comerç exterior
 35. 5.34.Protecció de marques
 36. 5.35.Finestreta única duanera
 37. 5.36.Devolució de IVA a viatgers no residents
 38. 5.37.Contraban
 39. 5.38.Revisions
 40. 5.39.Comptabilitat
 41. 5.40.Registre de treballadors fronterers en les Administracions de Duanes i Impostos Especials de la Línia de la Concepció
 42. 5.41.Prometeu
 43. 5.42.Cens d'activitats econòmiques
 44. 5.43.Impost especial sobre determinats mitjans de transport
 45. 5.44.Exempcions de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport
 46. 5.45.Informació addicional
 47. 5.46.Cens d'obligats d'impostos especials
 48. 5.47.Impostos especials, documents de producció
 49. 5.48.Cens i gestió d'infractors de gasoil bonificat
 50. 5.49.Impostos especials - Fitxes d'intervenció
 51. 5.50.Impostos especials - Garanties
 52. 5.51.Impostos especials - Marques fiscals
 53. 5.52.Gestió del cens de detallistes d'hidrocarburs (I.V.M.D.H)
 54. 5.53.Impostos especials.Pagaments amb xecs i targetes de gasoil bonificat
 55. 5.54.Cens d'operadors obligats als Impostos Mediambientals
 56. 5.55.Declaracions informatives
 57. 5.56.Intercanvi d'informació
 58. 5.57.IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)
 59. 5.58.IVA (Impost sobre el Valor Afegit)
 60. 5.59.IS (Impost sobre Societats)
 61. 5.60.IRNR (Impost sobre la Renda de No Residents)
 62. 5.61.Règim especial de serveis telecomunicació, radiodifusió o deixats per via electrònica (MOSS)
 63. 5.62.Exempció i devolució de IVA per a ambaixades, Organismes Internacionals i l'OTAN
 64. 5.63.Autoliquidacions
 65. 5.64.Impost sobre el patrimoni
 66. 5.65.Recaptació de taxes que constitueixen recursos de la Hisenda Pública
 67. 5.66.Moviments d'efectiu
 68. 5.67.Intervenció de Mitjans de Pagament
 69. 5.68.Informe de blanqueig de capitals
 70. 5.69.Butlletins de laboratori quimicotecnològic de duanes
 71. 5.70.Precursors de Drogues
 72. 5.71.Procediment inspector de Duanes i Impostos Especials
 73. 5.72.Cens ampliat d'Aduanas
 74. 5.73.Càrrecs signants de la AEAT
 75. 5.74.Registre d'accessos
 76. 5.75.Videovigilància d'instal·lacions duaneres
 77. 5.76.Personal AEAT i Provisió de llocs
 78. 5.77.Processos selectius
 79. 5.78.Formació
 80. 5.79.Expedients disciplinaris, recursos administratius i seguiment de procediments judicials
 81. 5.80.Expedients de compatibilitat
 82. 5.81.Gestió de dades de vigilància de la salut
 83. 5.82.Cens d'usuaris
 84. 5.83.Visites i personal de la AEAT i empreses de servei
 85. 5.84.Videovigilància
 86. 5.85.Operadors Intrastat
 87. 5.86.Cens de tercers
 88. 5.87.Gestió Economicofinancera
 89. 5.88.Tercers
 90. 5.89.Contactes de proveïdors
 91. 5.90.Responsabilitat Patrimonial
 92. 5.91.Renunciantes a l'herència
 93. 5.92.Pla d'Actuació de la AEAT davant SARS-COV2
 94. 5.93 Registre d'Operadors d'Embarcacions Pneumàtiques i Semirígides d'Alta Velocitat
 95. 5.94 Enregistraments relatius a les eines col·laboratives de videotrucada
 96. 5.95.Control d'accés per reconeixement d'empremta dactilar
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda