Ajuda Procediment DB17 - Document electrònic de reemborsament del Impost sobre el Valor Afegit a viatgers. (DER)