Quadre de delimitació de competències i normativa aplicable Estat/Comunitats Autònomes de Règim Comú (Impost sobre Successions)

 • SUCCESSIÓ Fet imposable a) art. 3 Llei
  CAUSANTDRETHAVENT (SUBJECTE PASSIU)COMPETÈNCIANORMATIVA
  RESIDENT RESIDENT C.AA.de residència del causant C.AA.de residència del causant
  RESIDENT NO RESIDENT

  NO RESIDENT EEE

  ESTATAL ESTATAL
  RESIDENT NO RESIDENT

  RESIDENT EEE

  ESTATAL Opció:
  • ESTATAL
  • C.AA.de residència causant
  NO RESIDENT

  NO RESIDENT EEE

  RESIDENT ESTATAL ESTATAL
  NO RESIDENT

  RESIDENT EEE

  RESIDENT ESTATAL Opció:
  • ESTATAL
  • C.AA.amb el valor més gran dels béns situats a Espanya, i si no hi ha béns a Espanya, CC.AA.en la que és resident
  NO RESIDENT

  NO RESIDENT EEE

  NO RESIDENT ESTATAL ESTATAL
  NO RESIDENT

  RESIDENT EEE

  NO RESIDENT ESTATAL Opció:
  • ESTATAL
  • C.AA.amb el valor més gran dels béns situats a Espanya

  Residència en territori espanyol:Norma IRFF

  Si és resident en territori espanyol, residència en CC.AA:Norma Llei finançament CC.AA.

  EEE:Espai Econòmic Europeu (pertanyen tots els països de la Unió Europea, Noruega, Islàndia i Liechtenstein)