Quadre de delimitació de competències i normativa aplicable Estat/Comunitats Autònomes de Règim Comú (Impost sobre Successions)

 • SUCCESSIÓ Fet imposable art. 3.a) i c) Llei 29/1987 de l'Impost sobre Successions i Donacions

   (Consolidació de domini per extinció d'usdefruit)

  CAUSANTDRETHAVENT (SUBJECTE PASSIU)COMPETÈNCIA(1)NORMATIVA(2)
  RESIDENT RESIDENT C.AA.de residència del causant C.AA.de residència del causant
  RESIDENT NO RESIDENT ESTATAL Opció:
  • ESTATAL
  • C.AA.de residència causant
  NO RESIDENT

  RESIDENT

  ESTATAL Opció:
  • ESTATAL
  • C.AA. amb el valor més gran dels béns situats a Espanya, i si no hi ha béns a Espanya, CC.AA.en la que és resident
  NO RESIDENT NO RESIDENT ESTATAL Opció:
  • ESTATAL
  • C.AA.amb el valor més gran dels béns situats a Espanya

  Residència en territori espanyol:Norma IRFF

  Si és resident en territori espanyol, la residència en una CC.AA es determina pel disposat a l'art. 28 de la Llei 22/2009 (finançament CC.AA.)

  (1) Els documents o declaracions relatius a extinció d'usdefruits s'han de presentar a la mateixa oficina que hagués conegut dels actes o documents en què es van constituir o van establir.(Tornar)

  (2) En extingir-se l'usdefruit, el nus propietari ha d'aplicar la mateixa normativa que va tenir en consideració al liquidar el desmembrament del domini.(Tornar)

  Normativa i Jurisprudència

  • Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (art. 32)
  • Disposició addicional segona de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.
  • Sentència TJUE, de 3 de setembre de 2014 (assumpte C-127/12)
  • Tribunal Suprem:Sentencia 550/2018, de 19 de febrer, Sentència 1099/2019, de 21 de març, Sentència 1098/2018, de 22 de març.